תנאים כללים להשתתפות בהגרלה

ההגרלה שהחלה ביום 6/02/18 הסתיימה וביום 28/02/18 נבחרו הזוכים המאושרים שזכו בפרסים, כולל יום נהיגה בפורשה.

תאריך: 10 ינואר 2018

 1. הגדרות
  • ההגרלה: פעילות שנערכת על ידי עורך ההגרלה והמתקיימת באתר האינטרנט של עורך התחרות ו/או בדף הפייסבוק של עורך התחרות)ו/או במיקומים אחרים ו/או נוספים (להלן ביחד ולחוד: האתר") , כמובהר וכמפורט בתקנון זה.
  • עורך ההגרלה: פיור אדרנלין, ע..מ. 032873945
  • תקופת ההגרלה: הפעילות תחל ביום 6 לפברואר 2018 ותסתיים בהגרלה הגדולה באריך ה-28 לפברואר 2018. עורך התחרות יהיה רשאי להאריך או לקצר את תקופת התחרות, על פי שיקול דעתו הבלעדי ולמשתתף/ים לא תהא טענה או דרישה מול עורך ההגרלה בעניין זה.
  • אתר ההגרלה: עמוד הפייסבוק של פיור אדרנלין ועמודים באתר האינטרנט של עורך התחרות.
  • המשתתפים בתחרות: תושב ישראל אשר במועד תחילת תקופת ההגרלה מלאו לו 25 שנים לפחות, בעל רשיון נהיגה בתוקף אשר עמד בכל התנאים בסעיף קטן 3.1 להלן
  • קרוב משפחה: בן או בת זוג, לרבות צאצא אשר מלאו לו 25 שנים.
 1. הפרסים:
  • הפרס הראשון: יום נהיגה בפורשה 911 בגרמניה, כולל זוג כרטיסי כניסה למוזיאון של פורשה בשטוטגארט. הפרס אינו כולל שירותים נלווים כגון טיסות, מלונות וכו'… שווי פרס כולל 374€
  • הפרס השני: שובר הנחה בשווי 300€ להצטרפות לאחד הטיולים של פיור אדרנלין. שווי הפרס 300€
  • הפרס השלישי: חולצת דריי-פיט של פיור אדרנלין. שווי הפרס 199 ₪
  • יובהר כי לא ינתן החזר כספי בעבור אי שימוש בפרס
 1. תנאים ואופן השתתפות
  • על מנת להשתתף בהגרלה על כל משתתף להירשם להגרלה 3אמצעות דף האינטרנט. הרשמה תכלול לפחות את כל הפעילויות הבאות: רישום שמו המלא והנכון של המשתתף, טלפון בו יהיה המשתתף זמין, כתובת דוא"ל חוקית ופעילה שבבעלות המשתתף, מתן רשות לעורך ההגרלה לשימוש בפרטים אלו ולרבות הכללת המשתתף במסגרת רשימות דיוור אלקטרוניות מאת עורך ההגרלה ו/או מטעמו ומשלוח חומר פרסומי, לרבות על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) סעיף 30א' מאת עורך ההגרלה, כמו גם את אישור תקנון הגרלה זה על ידי המשתתף.
  • במידה והשלים המשתתף את הפעולות הנקובות בס"ק 2.1 לעיל – יקבל המשתתף מעורך ההגרלה, באמצעות אתר ההגרלה, כרטיס הגרלה אחד (1).
  • ההרשמה לתחרות אינה כרוכה בתשלום
  • כרטיס ההגרלה אשר יקבל המשתתף יעמוד בתוקפו עד תום ההגרלה כל עוד המתתף לא ביטל (או ביקש לבטל) ו/או הסיר את הרשמתו ו/או את פרטיו עד לתום תקופת ההגרלה, לפי סעיף 1.3
  • כל משתתף יוכל להגדיל את סיכויי הזכיה שלו וזאת באמצעות הרשמה לאחד מטיולי עורך ההגרלה עד לתום תקופת המבצע. ההשתתפות בטיולי החברה הינה בתשלום בהתאם לתעריפים הנוהגים מעת לעת אצל עורך ההגרלה.
  • הרשמה לטיול אחד (1) של פיור אדרנלין, תקנה למשתתף 10 (חמישה) כרטיסי הגרלה.
 1. בחירת הזוכה
  • בתום תקופת ההגרלה, תיערך הגרלה בין כל המשתתפים המחזיקים בידם כרטיס הגרלה תקף, בהתאם להוראות תקנון זה
  • ההגרלה תתבצע באמצעות תוכנת מחשב אליה יוזנו מספרי הכרטיסים, ואשר תבחר את מספר הכרטיס הזוכה. לכל משתתף יש מספר/י כרטיס/י הגרלה המוקצים לו באופן אישי וספציפי.
  • ההגרלה תתבצע במשרדי עורך ההגרלה (ו/או במיקום אחר אותו יבחר עורך ההגרלה).
  • סדר הזכיה בפרסים:
   • כרטיס ההגרלה הראשון שיצא במסגרת ההגרלה – יזכה בפרס השלישי, בהתאם לסעיף 2.3
   • כרטיס ההגרלה השני שיצא במסגרת ההגרלה – יזכה בפרס שני, בהתאם לסעיף 2.2
   • כרטיס ההגרלה השלישי שיצא במסגרת ההגרלה – יזכה בפרס הראשון, בהתאם לסעיף 2.1
  • מובהר ומודגש כי כרטיס שכבר זכה באחד הפרסים, במסגרת המפורטת בסעיף 4.4 לא ישתתף בהגרלות נוספות.
  • לאחר ההגרלה שמות הזוכים יפורסמו באתר החברה ובעמוד הפייסבוק שלה.
  • עורך ההגרלה יודיע למשתתפים הזוכים על זכייתם בהגרלה באמצעות הודעה טלפונית בטלפון שהוזן באתר לצד שמו של המשתתף הזוכה וכן באמצעות הודעה שתישלח לתיבת הדוא"ל של המשתתף כפי שהוזן באתר.
  • במידה ומי מהזוכים לא יהיה זכאי לקבל את הפרס בשל אי עמידה בתנאי תקנון זה, לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו.
  • במקרה של חשד כלשהו שמשתתף השתתף בתחרות בניגוד להוראות הדין ו/או תקנון זה, יהיה עורך התחרות רשאי לבטל את השתתפותו ו/או זכייתו ו/או לדרוש את הפרס בחזרה מהמשתתף והמשתתף מוותר על כל טענה בגין כך ומתחייב שלא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך.
  • ההכרעה בגין כל מחלוקת ו/או עניין ו/או כל הקשור להגרלה זו, לרבות בגין כל מחלוקת ו/או עניין הקשור לתוצאות ההגרלה ולזוכים, תהיה מסורה באופן ייחודי לעורך התחרות, והכרעתו תהיה סופית ומוחלטת כבורר פוסק, ולמשתתפים לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה נגד עורך התחרות, בגין הכרעותיו אלו
 1. חלוקת פרסים
  • הפרסים ימסרו באופן אישי לזוכים במשרדי פיור אדרנלין. לצורך קבלת הפרס יהיה עורך התחרות רשאי לקבוע, כי הזוכה חייב להגיע למקום שבו יימסר הפרס, על פי קביעת עורך התחרות, במועד ובשעה שיקבעו על ידי עורך התחרות
  • עורך התחרות יהיה רשאי להציג לזוכה כל דרישה שמטרתה לאפשר את זיהוי הזוכה ו/או את בירור ובחינת עמידתו בתנאי תקנון זה.
  • עורך התחרות יהא רשאי לפרסם בעמוד הפייסבוק וכן בעמוד האינסטגרם של החברה את הזוכה.
  • הפרסים הינם אישיים, הם אינם ניתנים להמחאה ו/או העברה כנגד תשלום או שלא כנגד תשלום, ואינם ניתנים להחלפה, כך שהזוכה אינו יכול להמיר את הפרס בכל דרך שהיא.
 1. אחריות לפרסים ומימושם
  • הפרס הראשון ימומש עד לתאריך 31.12.2019 ומותנה באמצעות ביצוע הזמנה הפרס אצל עורך ההגרלה, אישור ההזמנה מותנה בזמינות הרכב.
  • הפרס השני ימומש עד לתאריך 31.12.2019 ומותנה באמצעות ביצוע הזמנת טיול אצל עורך ההגרלה, אישור ההזמנה מותנה בזמינות הרכב
  • כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, בגין הזכייה בפרס יהיו באחריותו של הזוכה ועל חשבונו בלבד. עורך התחרות יהיה רשאי להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך על פי הדין, את פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס במקור.
 1. שימוש בפרטי המשתתפים בתחרות, משלוח והצגה של תכנים מסחריים.
 • עם אישור התקנון נותן בזאת כל משתתף את הסכמתו המפורשת לשימוש בשמו, בתמונתו, בפרטיו האישיים ובמידע המצוי באתר ההגרלה, לצורך עשיית פרסומים והצגת מידע על ידי או מטעם עורך ההגרלה (כולל מידע מסחרי ופרסומי).
 • עם אישור התקנון נותן בזאת כל משתתף את הסכמתו המפורשת לשימוש בשמו ו/או בתמונתו ו/או בפרטיו האישיים האחרים, לצורך פרסום העובדה שהשתתף בתחרות (במסגרת "קידום מכירות" או בכל הקשר אחר) וזאת בכל דרך שהיא, לרבות פרסום במסגרת האתר ו/או ברשתות חברתיות שונות ו/או ברחבי האינטרנט ו/או בדרך אחרת.
 • עם אישור התקנון נותן בזאת כל משתתף את הסכמתו המפורשת לכך שאם יזכה בתחרות ימסור לעורך ההגרלה את פרטיו המלאים ו/או יתראיין בנושא זכייתו בתחרות ו/או יתיר את השימוש בפרטיו האישיים, בשמו ותמונתו לצורך פרסומים של עורך התחרות בקשר עם התחרות ו/או בקשר עם פרסומי קידום מכירות אחרים של עורך התחרות.
 • עם אישור קבלת חומר פרסומי בדף התחרות נותן בזאת כל משתתף את הסכמתו המפורשת לקבלת חומר פרסומי ו/או מסחרי ו/או מידע ו/או כל תוכן אחר מטעם עורך ההגרלה לכתובת הדוא"ל, מספר הטלפון וכל אמצעי תקשורת אחר שמולאו באתר ו/או במייל ו/או בדרך אחרת, ומאשר קבלת דבר פרסומת כמוגדר בתיקון מספר 40 לחוק הבזק (תקשורת ושידורים) סעיף 30א' ו/או לכל חוק אחר שקיים ו/או ייחקק.כמו כן מאשר המשתתף לעורך ההגרלה לשלוח דבר פרסומת ללא המילה "פרסומת" בכותרת ההודעה.
 • עורך ההגרלה ו/או מי מטעמו רשאים לצלם כל זוכה במעמד קבלת הפרס לצורך פרסום תצלומו באמצעי התקשורת ו/או פרסומות מסחריות (במדיה, עיתונות וכו') ו/או על גבי מוצרים, ו/או בכל דרך אחרת, הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי של עורך המבצע, וזאת לצרכיו הפרסומיים של עורך ההגרלה ומבלי שלזוכה תגיע כל תמורה כלשהי בגין השימוש בתצלומו ושמו, כאמור ל
 • למען הסר ספק יובהר בזאת, כי משתתף בתחרות לא יהיה זכאי לתשלום ו/או לתגמול ו/או לשכר ו/או לפיצוי מכל סוג שהוא במקרים בהם יעשו הפרסומים המפורטים, לעיל.
 • עורך ההגרלה לא יישא באחריות בכל מקרה של פגיעה בצד שלישי כלשהו, בין היתר עקב הזנת כתובת דוא"ל שאינה בבעלותו של המשתתף. עורך ההגרלה יהיה זכאי לשיפוי ו/או פיצוי מהמשתתף בגין כל נזק שייגרם לו בעניין זה.
 • עורך ההגרלה לא יישא באחריות בכל מקרה של נזק שייגרם למשתתף ו/או לצד שלישי כלשהו, עקב פרסום הודעה כאמור. עורך ההגרלה יהיה זכאי לשיפוי ו/או פיצוי מהמשתתף בגין כל נזק שייגרם לו בעניין זה.
 1. הגבלות על השתתפות.
  • מובהר בזאת כי לכל משתתף מותר להשתתף בתחרות רק באמצעות שמו האמיתי והנכון, ולא בשם ו/או מטעם משתתף או צד אחר.
  • כל משתתף מתחייב שלא לעשות כל פעולה שהיא העלולה להפר כל דין ו/או להפר זכות של אדם כלשהו ו/או להפר הוראה של תקנון זה ו/או להפר הוראה של תקנון פייסבוק ו/או אתרים אחרים.
  • למען הסר ספק יובהר, כי משתתף לא יהיה רשאי לנקוט במרמה ו/או בתחבולה ו/או בהטעיה ו/או במעשה או מחדל בניגוד לדין ו/או באמצעים בלתי כשרים אחרים בקשר להגרלה (לרבות פריצה לאתר ההגרלה ו/או שינוי ו/או התערבות בדרך פעולתם של המשתתפים האחרים) וזאת בין שאלו יבוצעו על ידי המשתתף ובין שאלו יבוצעו על ידי אחרים.
  • כל משתתף מצהיר ומתחייב כי פעל ויפעל רק בהתאם להוראות הדין ותקנון זה וכי אין מניעה לשימוש במידע ו/או בתמונות על ידי עורך ההגרלה ועל ידו באתר וכי הוא זה שיהיה אחראי הבלעדי בכל הקשור לאמור לעיל. כמו כן הוא מסכים, כי עורך ההגרלה לא ישא באחריות בכל מקרה של הפרת ההתחייבויות דלעיל וכי עורך ההגרלה יהיה זכאי לשיפוי ו/או פיצוי בגין כל נזק שייגרם לו בשל ההפרה האמורה.
  • יובהר כי עורך ההגרלה רשאי, בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול משתתפים שפרטיהם האישיים בלתי תקינים ו/או בלתי מלאים ו/או בלתי מדויקים ו/או לא ברורים ו/או שאינם עומדים בתנאי הגרלה זו ו/או שמכל סיבה אחרת פסולים ו/או מנועים מלהשתתף בהגרלה
 1. כללי
  • תקנון זה יעמוד לעיון באתר
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראות תקנון זה לכל פרסום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה.
  • ההשתתפות בהגרלה מותנית באישור תקנון זה, אשר ייחשב כהסכמה, אישור והצהרה כי המשתתף בו קרא תקנון זה, מסכים לכל תנאיו ומחויב לפעול על פיהם, וכן לפעול בהתאם לכל דין. גם אם המשתתף לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי תקנון זה יחול עליו כאילו קרא אותו ויחייבו לכל דבר ועניין. המשתתף מחויב לשמור על כללי התנהגות נאותים ולא לפעול בניגוד לכל דין. משתתף שלא קרא תקנון זה ו/או אינו מסכים לתנאי התקנון (כולם ו/או חלקם) אינו רשאי להשתתף בתחרות.
  • עורך ההגרלה יהיה רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא לפעול כדלקמן – להפסיק או לבטל את ההגרלה ו/או לשנות את תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאי ההשתתפות בהגרלה ו/או לשנות את תקופת ההגרלה ו/או את המועדים ו/או את הפרסים המוצעים בהגרלה ו/או שוויים ו/או את אופן חלוקתם, וכל משתתף מוותר על כל טענה בנוגע לכך.
  • מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה מובהר, כי עורך ההגרלה לא ישא באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם הגרלה זו ו/או הפרסים המוצעים בהגרלה זו.
  • כל המעוניין להשתתף בהגרלה זו, מוותר כתנאי מוקדם לזכאותו להשתתף, על כל טענה בקשר עם אי-קליטת הנתונים שהזין באתר.
  • כל המועדים הרלוונטיים לתחרות זו יקבעו אך ורק על פי נתוני עורך ההגרלה. מועדים אלו אינם ניתנים להשגה או לערעור.
  • עורך ההגרלה לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות בגין קיצור תקופת ההגרלה או שינויה, ולרבות בגין הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם ההשתתפות בהגרלה זו ו/או בעת מימוש הפרס, ו/או בקשר לפרס לרבות נזקים מחמת כוח עליון, תאונות, מחלות, גניבות, אובדן של כל נכס, עגמת נפש וכו', ו/או לכל החלטה ו/או פעולה אשר יקבל ו/או יעשה משתתף על סמך השתתפותו בהגרלה זו ו/או זכייתו בפרס.

יובהר ויודגש כי הזוכה בפרס הראשון ו/או בפרס השני הינם המשתתף צריך לחתום באופן ישיר מול החברה בגרמניה על השתתפות עצמית בגובה של 2,000 אירו במקרה של נזק לרכב.

 • בכל מקרה לא תהיה למשתתף שזכה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד עורך ההגרלה וכל גוף אחר הקשור בהגרלה, או מי מטעם מי מאלה, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין, בהגרלה זו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הקשור לאופן ביצוע ההגרלה, לאופן בדיקת הזוכה, לאופן קבלת ומימוש הפרס, ולנותני השירותים/הספק/ים הקשורים בכך.
 • בכל מקרה, היה ויוכח כי עקב רשלנות עורך ההגרלה נמנע ממשתתף מלהשתתף בתחרות או לזכות בפרס, ו/או במקרה בו יעלה משתתף טענה ו/או תביעה בקשר לתחרות ו/או עורך ההגרלה, וזו תמצא מוצדקת, יוגבל הפיצוי המרבי לו יהיה זכאי משתתף כאמור לעלות המינימאלית של שעת חיבור לגלישה באינטרנט.
 • בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצורך נוחות בלבד, והוראותיו מתייחסות גם לנקבה במשתמע.
 • בכל שאלה הנוגעת להשתתפות בהגרלה ניתן לפנות לנציגי פיור אדרנלין בדואר אלקטרוני לכתובת nir@pure-adrenalin.com